Mag-enroll sa isang Paaralan sa Washington

Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa Green Dot Washington para sa iyong anak. Libre ang pagpasok sa aming mga paaralan at tinatanggap namin ang lahat ng mag-aaral.  Ang bawat paaralan ng Green Dot ay nagkakaisa sa misyong ihanda ang aming mga mag-aaral para sa kolehiyo, pamumuno at buhay. Kasalukuyan kaming may dalawang middle school sa Mga Pampublikong Paaralan ng Green Dot sa Washington State network na matatagpuan sa Tacoma at Southeast Seattle.  

2017 - 2018 Online Lottery Form (ika-6 - ika-8 baitang)

Kasalukuyan kaming tumatanggap ng mga aplikasyon para sa taong pampanuruan ng 2017 - 2018 para sa mga mag-aaral!
Upang mag-apply para sa enrollment ng mag-aaral sa ika-6, ika-7 o ika-8 baitang sa taong pampanuruan ng 2017-2018, dapat sagutan ng magulang o legal na tagabantay ang lottery form sa ibaba.

Tatanggapin ang lahat ng mag-aaral na mag-a-apply sa petsa ng lottery sa first-come, first-serve na paraan.

Pakipili ang grade at paaralan kung saan mo gustong mag-apply:
Grade:
School:
Logo.DST.2016-01

Destiny Middle School

Magpatala baitang 6, 7 at 8 sa Tacoma, Washington

State buttons wa

Green Dot Seattle Middle School

Lamang ipatala 6th grade sa 2017-2018

2017 - 2018 Mga Papel na Aplikasyon (ika-6 - ika-8 baitang)

Tumatanggap din ang Green Dot ng mga papel na aplikasyon para sa mag-aaral na papasok sa ika-6 - ika-8 baitang para sa darating na taong pampanuruan ng 2017 - 2018.

 

Upang magsumite ng papel na aplikasyon para sa iyong anak sa isa sa aming mga paaralan, paki-download ang naaangkop na form sa ibaba. Dapat makipag-ugnayan nang direkta ang mga magulang sa paaralan upang malaman kung kasalukuyang may waitlist ang paaralan. Maaaring tumanggap ang mga paaralan ng mga mag-aaral sa buong taon at agad na aabisuhan ang mga pamilya kapag may naging bakanteng espasyo.
*Kung interesado ka sa pag-e-enroll sa kasalukuyang taong pampanuruan (2016-2017), mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa paaralan.

Mga Middle School (Baitang 6-8)

dst7-1

Kapag tapos ka na sa iyong aplikasyon, maaari mong idaan nang personal ang iyong papel sa paaralan kung saan ka nag-a-apply o i-email sa mga email address na nasa baba:

Destiny Middle School: infodestiny@greendot.org

Mag-iskedyul ng Paglalakbay

dst1-3

Nag-aalok ang Destiny Middle School sa Tacoma ng mga paglalakbay sa ika-1 at ika-3 Martes ng buwan sa oras na 5:30 PM at sa ika-2 at ika-4 na Martes ng buwan sa oras na 9:00 AM. Kung interesado ka sa pagdalo sa isang paglalakbay, mangyaring tawagan kami sa (253) 722-5883.

 
Nag-aalok ang Green Dot Seattle Middle School ng mga session ng impormasyon sa ika-2 Huwebes ng bawat buwan sa oras na 6:00 PM. Kung interesado ka sa pagdalo sa isang session ng impormasyon, mangyaring tawagan kami sa (206) 305-0646 o mag-RSVP dito.

Follow us:

Green Dot Public Schools

1149 S. Hill St., Ste 600
Los Angeles, CA 90015

Phone: (323) 565-1600

Fax: 323-565-1610 | Legal: 323-576-5787

info@greendot.org

Share This